Algemene Voorwaarden en Privacy Verklaring

Algemene Voorwaarden

Wheall wil kwaliteit leveren. Wij zullen ons houden aan de eisen van zorgvuldigheid, rechtsgeldigheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en kenbaarheid. In het onderstaande concretiseren wij deze beginselen

1.0 Toepasbaarheid
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Wheall, betreffende deelname of opdracht tot het houden van cursussen, trainingen, coaching en andere vormen van opleidingen, hierna te noemen ‘cursus’ of ‘coaching’.
1.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voorzover zij schriftelijk zijn bevestigd door Wheall.

2.0 Aanbieding en overeenkomst
2.1 Een aanbieding heeft een geldigheidsduur van maximaal 14 dagen tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld op de aanbieding. Aanvaarding van de aanbieding na de genoemde termijn heeft geen bindende voorwaarden voor Wheall.
2.2 De overeenkomst tussen opdrachtgever en Wheall komt tot stand door ondertekening door de opdrachtgever van de aanbieding. In geval van coaching door ondertekening van het coachingscontract door gecoachte.
2.3 Mondelinge toezeggingen verbinden ons slechts nadat wij deze mondelinge toezegging uitdrukkelijk en schriftelijk hebben bevestigd. 

3.0 Annulering door opdrachtgever
3.1 De opdrachtgever voor een cursus of coaching heeft het recht deelname aan, of de opdracht voor een cursus of coaching te annuleren per verzonden brief of per mail.
3.2 Bij annulering langer dan één maand voor aanvang van de cursus of coaching is de opdrachtgever verplicht 5% van het overeengekomen bedrag voor administratiekosten te betalen.
3.3 Bij annulering tussen één maand en twee weken voor aanvang van de cursus of coaching is de opdrachtgever verplicht 20% van het overeengekomen bedrag te betalen.
3.4 Bij annulering korter dan twee weken is de opdrachtgever verplicht 30% van het overeengekomen bedrag te betalen.
3.5 In geval de opdrachtgever dan wel de door de opdrachtgever aangewezen deelnemer na aanvang van de cursus of coaching deelname tussentijds beëindigt of anderszins niet aan de cursus of coaching deelneemt, heeft de opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling.
3.6 De deelnemer mag maximaal 20% van de duur van de cursus afwezig zijn van de training anders heeft Wheall het recht de deelnemer de toegang tot de training te ontzeggen zonder restitutie van overeengekomen bedrag. Ook eventuele resterend cursusbedrag zal moeten overgemaakt worden.

4.0 Annulering door Wheall
4.1 Wheall heeft in geval van een cursus met ‘open inschrijving’ het recht om zonder opgave van redenen een cursus te annuleren dan wel de door de opdrachtgever aangewezen deelnemer te weigeren, in welke gevallen de opdrachtgever recht heeft op
terugbetaling van het volledige door deze opdrachtgever aan Wheall betaalde bedrag binnen 14 dagen.
4.2 Wheall heeft het recht om de trainingslocatie te wijzigingen wanneer er minder of meer deelnemers aanwezig zijn dan verwacht.
4.3 Wheall gaat bij minder dan de helft van het aantal deelnemers in gesprek met deelnemers over de doorgang/annulering/verzetten van de training.

5.0 Communicatie
5.1 De opdrachtgever zal Wheall steeds tijdig alle medewerking, gegevens en inlichtingen verschaffen welke Wheall noodzakelijk of nuttig acht teneinde de opgedragen werkzaamheden te kunnen verrichten.
5.2 Indien is overeengekomen dat de opdrachtgever Wheall apparatuur, materialen, informatiedragers en/of gegevens op informatiedragers zal verschaffen, zullen deze voldoen aan de specificaties die Wheall aan de opdrachtgever ter kennis brengt.
5.3 Vragen van administratieve aard zullen binnen een week beantwoord worden. Mocht een brief een langere verwerkingstijd vragen, dan zullen wij de opdrachtgever binnen een week een bericht van ontvangst sturen en een indicatie geven wanneer deze een antwoord kan verwachten.

6.0 Wijzigingen
6.1 Hoewel Wheall een verzoek om met wijzigingen, aanvullingen, en correcties van de overeengekomen werkzaamheden in te stemmen steeds welwillend wil overwegen, is Wheall tot een dergelijke instemming op geen enkele wijze verplicht.
6.2 Een dergelijke instemming kan slecht uitdrukkelijk en schriftelijk worden gegeven.
6.3 Wanneer Wheall instemt met de wijzigingen, aanvullingen of correctie van overeengekomen werkzaamheden, kan een zodanige wijziging, aanvulling of correctie invloed hebben op de overeengekomen prijs en/of het tijdstip van uitvoering of levering. Meerwerk en extra leveringen worden door Wheall steeds volgens de geldende tarieven aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Minder werk kan weliswaar tot vermindering van de overeengekomen prijs leiden, doch Wheall behoudt zich het recht voor om de opdrachtgever de door Wheall gemaakte kosten, de niet op andere wijze economisch te benutten manuren en apparatuururen, alsmede de gederfde winst in rekening te brengen.

7.0 Geheimhouding
7.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. In geval van beëindiging van een overeenkomst, om welke reden dan ook, blijven de bedoelde geheimhoudingplichten in stand.

8.0 Prijs
8.1 De prijzen van Wheall zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege zijn opgelegd.
8.2 Indien de opdrachtgever niet BTW-plichtig is, heeft Wheall toch het recht BTW in rekening te brengen.

9.0 Betaling
9.1 Tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk door Wheall anders is aangegeven, dient betaling van de door Wheall verrichte werkzaamheden en/of geleverde producten binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden. Cursussen met ‘open inschrijving’ vormen hierop een uitzondering.
9.2 Indien de opdrachtgever binnen de hiervoor gestelde betalingstermijn een factuur niet heeft voldaan, is Wheall gerechtigd zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling vereist is, over het bedrag van deze factuur per maand of een gedeelte daarvan de geldende dagrente in rekening te brengen, berekend vanaf de vervaldag. Indien en zodra Wheall vervolgens de vordering ter incassering uit handen geeft, is de opdrachtgever bovendien Wheall verschuldigd een bedrag van alle aan de incasso verbonden kosten, zowel gerechtelijk als buitenrechtelijke, die worden gesteld op 15% van het te incasseren bedrag met een minimum van € 500,- per onbetaalde factuur, te voldoen.

10.0 Auteursrecht
10.1 Het auteursrecht op de door Wheall uitgegeven brochures en het project- en cursusmateriaal berust bij Wheall, tenzij een andere auteursrecht hebbende op het werk zelf is aangegeven. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Wheall zullen door de opdrachtgever geen gegevens uit gedeelten en/of uittreksels of enig materiaal worden gepubliceerd of op welke wijze dan ook worden vermenigdvuldigd. 

11.0 Aansprakelijkheid
11.1 De aansprakelijkheid voor schade voor Wheall is beperkt tot de extra kosten die de opdrachtgever moet maken doordat een ander de onvoltooide opdracht moet afmaken. Wheall is evenwel nimmer aansprakelijk voor de enkele vertraging in de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden. Elke aansprakelijkheid voor bedrijfsschade is voorts uitdrukkelijk uitgesloten.
11.2 Wheall is niet aansprakelijk voor schade welke is veroorzaakt door het handelen of nalaten van de opdrachtgever zelf of door personen, die de opdrachtgever heeft aangesteld of waarvoor de opdrachtgever anderszins verantwoordelijk is.
11.3 De opdrachtgever vrijwaart Wheall en haar medewerkers of externe partijen die in naam van Wheall training of coaching uitvoeren, voor aanspraken van derden terzake van schade, welke wordt veroorzaakt door het gebruik dat van het door Wheall (op)geleverde wordt gemaakt.

12.0 Geschillen
12.1 De overeenkomst met de opdrachtgever wordt uitsluitend beheerst door het Nederlandse recht
12.2 Alle geschillen worden beslecht door de Nederlandse bevoegde rechter, ook indien de
opdrachtgever in het buitenland is gevestigd en een verdragsbepaling een buitenlandse rechter als bevoegd zou aanwijzen.
12.3 Geschillen welke voortvloeien uit een overeenkomst waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn en niet behoren tot de competentie van de kantonrechter zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter in de plaats van vestiging van Wheall

13.0 Klachtenregeling
13.1 Mocht u als opdrachtgever of deelnemer een klacht hebben, dan krijgt u binnen 2 weken een reactie hier op. We streven ernaar uw klacht binnen vier weken afgehandeld te hebben. Mocht de afhandeling langere tijd in beslag nemen, wordt u hiervan op de hoogte gesteld. Uiteraard kunt u daarbij rekenen op vertrouwelijkheid onzerzijds. We zullen uiteraard allereerst alle moeite doen om samen met u het probleem op te lossen. Mocht dat onverhoopt niet lukken, dan wordt er een onafhankelijke derde ingeschakeld. Die derde partij kan een gezamenlijk te kiezen mediator zijn. De uitspraak van de derde is dan bindend. Klachten worden geregistreerd en drie jaar bewaard.

14.0 Uitvoering, rapportage en garantie
14.1 Wheall staat ervoor in dat de werkzaamheden op vakbekwame wijze en naar beste inzicht en vermogen zullen worden uitgevoerd.
14.2 Om er zeker van te zijn dat de professionaliteit op een vereist niveau blijft, hebben we regelmatig intern overleg over thema’s uit ons vakgebied middels intervisie. Daarnaast geven wij elkaar interactie-feedback en wisselen we didactische werkvormen, studiematerialen en andere ideeën uit.
14.3 Onze cursussen worden zowel schriftelijk als mondeling geëvalueerd. Uiteraard zijn deze evaluaties voor de opdrachtgever. Tegelijkertijd vormen zij een belangrijk onderdeel van onze interne kwaliteitscontrole.

 

Privacy Verklaring

Wheall beschermt uw persoonlijke gegevens en uw privacy. In deze privacy verklaring kunt u lezen welke persoonlijke gegevens wij verzamelen en hoe wij deze gegevens bewaren en gebruiken. Deze privacy verklaring is van toepassing op al onze diensten.
Wij verwerken uw data overeenkomstig de voorwaarden die daaraan worden gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Welke persoonlijke gegevens bewaren wij?
Bij het opvragen van informatie of het aanvragen van een offerte via mail of telefonisch worden de volgende persoonlijke gegevens verwerkt:

 • naam
 • adres
 • telefoonnummer
 • e-mailadres

Voor het gebruikmaken van de assessments met DISC worden de volgende persoonlijke gegevens verwerkt:

 • voor- en achternaam;
 • e-mailadres.

We verwerken de persoonlijke gegevens die u zelf aan ons hebt verstrekt en door ze aan ons te verstrekken heeft u toestemming gegeven om ze te mogen verwerken voor het onderstaande gebruik.

Waarom bewaren wij uw persoonlijke gegevens?
Wheall verwerkt alleen gegevens voor zover deze noodzakelijk zijn voor haar dienstverlening. Uw persoonlijke gegevens worden alleen verwerkt ten behoeve van de onderstaande activiteiten:

 • om u informatie toe te kunnen zenden n.a.v. uw interesse in de diensten van Wheall;
 • om u offerte(s) toe te kunnen sturen voor onze diensten als trainingen en coaching;
 • om u in te kunnen schrijven voor een training of coaching;
 • voor het toesturen van facturen;
 • voor het toesturen van de link om een assessment te kunnen maken;
 • voor het toesturen van de rapportage van het assessment;
 • voor het toesturen van inloggegevens en linken voor een PeopleKeys account waarin het assessment wordt gemaakt.

Hoe beschermen wij uw persoonlijke gegevens?
We doen er alles aan om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging, gebruik, wijziging of verspreiding van uw persoonlijke gegevens door onbevoegden. Wij doen dit door gebruik te maken van verschillende beveiliging en encriptiemethoden. Zo maken we gebruik van een beveiligde verbinding door middel van Secure Socket Layer (SSL).

Hoe lang bewaren wij uw persoonlijke gegevens?
Wij bewaren uw gegevens zolang als nodig is voor de dienstverlening.
Zie ook “Gegevens inzien.

Gegevens inzien?
U hebt het recht de persoonlijke gegevens die Wheall van u verwerkt in te zien, te corrigeren, te beperken of te verwijderen, tenzij Wheall deze rechten niet kan inwilligen op grond van een wettelijke verplichting. U kunt uw verzoek tot inzage, correctie, beperking of verwijdering sturen naar info@wheall.nl Er zal zo spoedig mogelijk op uw verzoek gereageerd worden.

Mocht u toch overtuigd zijn dat Wheall onrechtmatig bijzondere of gevoelige persoonlijke gegevens heeft verwerkt, dan vragen we u contact op te nemen via info@wheall.nl of +31 (0) 6 1903 5386. Wheall verwijdert deze informatie zo spoedig mogelijk.

U kunt eventueel een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Kijk daarvoor op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Wijzigingen
Wheall kan deze privacy verklaring aanpassen. Wij zullen degenen die bij ons geregistreerd staan op de hoogte brengen bij eventuele wijzigingen. Bij vragen of opmerkingen over ons privacy verklaring kunt u contact met ons opnemen via info@wheall.nl

Vragen?
Als u algemene vragen of opmerkingen hebt, kun u ons een mail sturen naar info@wheall.nl.

Reacties zijn gesloten.